تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
تاریخ و فلسفه تعلیم و تبربیت 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
 
دکترا 
 
روانشناسی تربیتی 
پژوهشگاه حوزه دانشگاه 
 
فوق لیسانس 
1379 
تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
 
دکترا 
 
روانشناسی تربیتی 
پژوهشگاه حوزه دانشگاه 
 
سطح 4