سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
انجمن تعلیم و تربیت حوزه علمیه قم 
مسئول انجمن 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر گروه علوم تربیتى 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
قائم مقام معاونت پژوهشى 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
معاون پژوهشی پژوهشکده،مدیر گروه علوم تربیتى 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر همایش مسابقات دین و علوم انسانى 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر همایش وحدت حوزه دانشگاه 
 
 
اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو شورای برنامه ریزی پژوهشکده 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن تعلیم و تربیت حوزه علمیه قم 
مسئول 
 
 
علمی نظارتی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر گروه علوم تربیتی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
قائم مقام معاونت پژوهشی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
معاون پژوهشی پژوهشکده 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
دبیر همایش وحدت حوزه دانشگاه 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مدرسه رضويه(ع) و آزاد 
مدرس 
 
 
ادبيات لمعه اصول مظفر 
تدریس 
مدارس مركز جهاني علوم اسلامي 
مدرس 
 
 
تربيت اسلامي